Saemien gærhkoejielledewebinaare

Diedtieh filmese, dellie filme aalka! Veeljh maaje ellies sjeermem vuelielisnie åelkiesroenesne. Jis deadtah «YouTube» dellie gåarede lahtestimmieh tjaeledh – daate faamosne voestes våhkoen webinaaren rïhpestimmien mænngan. Jis dov leah teknihkeles jallh faageles gyhtjelassh, gaskesadth Saemien gærhkoeraerien tjaelemesijjiem.

 

Åtnoe saemien kultuvrevuekijste gærhkosne: Mij akt goerpenhaallan vualka? Såemies bijjemes refleksjovnh

Tore Johnsen (prosjektemeatanbarkije VID jïh PhD kandidaate, University of Edinburgh).

 

Soptsestalleme åtnoen bïjre saemien tjeahpoe- jïh kultuvrevuekijste gærhkosne

Ragnhild Strauman (kultuvreraeriestæjja Åarjel-Hålogalaanten bïspedajvesne), Mikkel Eslkil Mikkelsen (saemiedigkieraerie jïh kantovre) jïh Line M. Skum (universiteetelektovre, VID).

 

Saemien gyrhkesjimmesne – maam dorje, guktie ussjede?

Karl Yngve Bergkåsa (noerhtesaemiej stiftskapellaane jïh saemien gærhkoejieleden raeriestæjja Noerhte-Hålogalaanten bïspedajvesne).

 

Duedtie gyrhkeles ektiedimmesne

Meerke Krihke Leine Bientie (Saemien Åålmegen jaahkoe-ööhpehtæjja).

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:
Haakon VII gate 5
9011 Tromsø

 

 

 

Postadresse:
Samisk kirkeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

kirken.no

 

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"