Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Vi i Berg menighet ønsker at vi kan formidle evangeliet i praksis gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet

Vi i Berg ønsker at vi som enkeltpersoner og som kirkefellesskap skal kunne være en levende og virksom diakonal menighet for mennesker i alle aldre.

Vi ønsker at diakonien skal prege oss både i hverdagen og i fellesskapet, i møte med mennesker som trenger andre i ulike faser og utfordringer i livet. 

Alle mennesker er skapt i Guds bilde og til å være medmennesker. Vi er skapt til å ta vare på og ha omsorg for hverandre.

 

Kirka skal inkludere alle mennesker inn i fellesskapet uansett funksjonsevne, kultur, kjønn eller etnisk bakgrunn. 

Vi har også et ansvar for å ta vare på skaperverket, for å ta vare på jorda vår og alt som lever der.

Kirka skal også vise solidaritet, kjempe og arbeide for rettferdighet og fred for mennesker både her i Norge og i andre land.    

Det er ansatt en diakon i menigheten som skal lede, organisere og utføre diakonale oppgaver på vegne av menigheten etter retningslinjer fra menighetsråd og fellesråd. 

Diakonale tiltak i vår menighet: