Om fellesrådet - menighetsrådet

I Lødingen sokn sitter medlemmene i både fellesrådet og menighetsrådet. «Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av lov at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller et annet organ» (Kirkeloven § 5 annet ledd).