Høringsnotat - Revisjon av forskrift om gravplassvedtekter, Nesodden kommune

Gravplassmyndigheten i Nesodden kommune sender med dette ut på høring forslag til ny forskrift om gravplassvedtekter, Nesodden kommune, Viken. Det er kommet forslag til endringer i vedtektene grunnet omregulering fra kistegraver til urnegraver på noen områder på Nesodden gravplass (01).

Høringsnotat - Revisjon av forskrift om gravplassvedtekter, Nesodden kommune

Gravplassmyndigheten i Nesodden kommune sender med dette ut på høring forslag til ny forskrift om gravplassvedtekter, Nesodden kommune, Viken. Det er kommet forslag til endringer i vedtektene grunnet omregulering fra kistegraver til urnegraver for feltene A-H ved Nesodden gravplass (01), og grunnet stenging for gravlegging på deler av felt E, F, G og H ved Nesodden gravplass (01). Endringene utløser høring, jfr. Forvaltningsloven § 37. Berørte festere er blitt forhåndsvarslet. Vedtakene er reflektert i den reviderte forskriften. Innbyggere og interessenter oppfordres til å delta i høringen, og skriftlig høringsinnspill kan sendes inn frem til 23. februar 2024. Etter behandling av innspill vil den endelige forskriften sendes til godkjenning hos regional gravplassmyndighet.

Gravplassmyndigheten jobber nå med en revisjon av forskrift om gravplassvedtekter for Nesodden kommune. Gravplassene i Nesodden kommune er underlagt Nesodden kirkelige fellesråds myndighetsområde.

Grunnlag for høring

Forskrift om gravplassvedtekter er lokale og gjelder for Nesoddens gravplasser. Forskriften gir bestemmelser for ulike forhold på gravplassene som bl.a. gravplasstilhørighet, feste av grav, gravminner, plantefelt, osv.

Gravplassmyndighet har dessverre måtte omregulere deler av Nesodden gravplass (01) og det foreslås i ny forskrift med følgende omreguleringer;

 • Feltene A-H ved Nesodden gravplass (01) kun kan brukes til urnegravlegging, jfr. Gravplassforskriften § 5, annet avsnitt;
 • Deler av felt E, F, G og H ved Nesodden gravplass (01) stenges permanent for all gravlegging på grunn av vedvarende rasfare og nødvendig totalrehabilitering i fremtiden, jfr. Gravplassforskriften § 5, annet avsnitt og Gravplassloven § 3, første avsnitt.

Ved vedtak om stenging av hele eller deler av gravplassen for kistegravlegging, skal endringene fastsettes i forskrift om gravplassvedtektene.

Ved endringer i forskriften, skal gravplassmyndighet påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes og at berørte parter skal gis anledning til å uttale seg, jfr. Forvaltningsloven § 37.

Det har i tillegg kommet endringer i krav om hvordan forskrift om gravplassvedtekter skal utformes og kunngjøres. På grunn av dette har gravplassmyndigheten gjennomgått hele forskriften i sitt revisjonsarbeid for å være i samsvar med nye krav.

Gravplassmyndigheten vedtok den 30. november 2023 (sak 81/2023) at revisjonsforslaget legges ut på offentlig høring i seks (6) uker. Revisjonsforslaget legges ut på gravplassmyndighetens og Nesodden kommunes nettsider slik at det er tilgjengelig for kommunens innbyggere og andre interessenter.

Gjennomgang av endringene kommer frem under fanen «Oppsummering av revisjoner».

Bakgrunn for omreguleringer

Grunnlag for omregulering fra kistegraver til urnegraver på feltene A-H ved Nesodden gravplass (01)

De nevnte feltene er dessverre uegnet til kistegravlegging og det foreslås i ny forskrift at de for framtiden kun kan brukes til urnegravlegging, jfr. Gravplassforskriften §5, annet avsnitt. Disse feltene er uegnet for gravlegging av kister på grunn av gravstørrelsen. Gravstedene vil bestå slik de er og vil nå fungere som en ren urnegrav, der det kan settes ned urner i fremtiden.

Gravstedene ligger innenfor den eldste delen av gravplassen, som er i nærheten av kirken. Når gravplassen ble anlagt var det andre krav til størrelse på gravene. Gravfeltene ble etablert etter gamle mål for kister som var mindre enn dagens kister. Konsekvensen av dette er at det er svært trangt mellom gravene, noe som medfører vanskeligheter under graving, da gravene lett faller sammen og river med seg jord fra et større område. Utfordrende fremkommelighet forstyrrer orden og verdighet ved gravplassen og ved gravferd.

 

Grunnlag for stenging for gravlegging på deler av felt E, F, G og H ved Nesodden gravplass (01)

Gravplassen ved Nesodden kirke, Nesodden 01, er den eldste gravplassen i kommunen. Utglidning av steinblokkene i støttemuren mellom øvre felt E, F, G og H og nedre felt R og S skaper fare for ras. Utglidning skyldes endringer i grunnvannstanden. Dreneringsforholdene er ikke lenger tilstrekkelig på grunn av grunnvannstandsendringer over lang tid samt økt nedbørsmengder som følge av klimaendringer.

I høst er rasfaren blitt vurdert såpass prekært at sikkerhetstiltak er blitt iverksatt for å sikre muren mot ras midlertidig. For at støttemuren skal kunne rehabiliteres i sin helhet i fremtiden, må deler av gravplassen på oversiden av muren stenges for gravlegging nå, jfr. Gravplassforskriften § 5, annet avsnitt og Gravplassloven § 3 første avsnitt.

Forhåndsvarsling til berørte festere

Den 4. oktober 2023 ble det sendt brev til festerne av berørte graver på felt E, F, G og H med forhåndsvarsling på at deres festede grav vil måtte stenges for gravlegging som følge av utglidningen og behovet for totalrehabilitering av muren.

Den 14. desember 2023 ble det sendt brev med forhåndsvarsling om omregulering til urnegrav, til festerne av gravene på felt A-H, eksklusivt festerne berørt av stenging for gravlegging på berørte graver på felt E, F, G og H.

Aktuelle vedtak om forskriftsendringer

Den 26. september 2013 fattet gravplassmyndighet vedtak om omregulering av felt A-H til urnegraver (sak 46/2013), med hjemmel i gravplassforskriften § 5, annet avsnitt.

Endringen er nå nedfelt i § 16 i revidert Forskrift om gravplassvedtekter, Nesodden kommune, Viken, som følger;

§ 16. OMREGULERING TIL URNEGRAVER

Med bakgrunn i gravplassforskriften § 5 annet avsnitt kan følgende områder bare brukes til gravlegging av urner;
Felt A, B, C, D, E, F, G og H på Nesodden gravplass

 

Den 4. oktober 2023 fattet gravplassmyndighet vedtak om stenging for gravlegging på følgende graver ved Nesodden gravplass (sak 73/2023);

Felt E, rad 04, 05, 06

Felt F, rad 03, 04, 05

Felt G, rad 03, 04, 05

Felt H, 1 grav: 01.H.05.001

Endringen er nå nedfelt i § 17 i revidert Forskrift om gravplassvedtekter, Nesodden kommune, Viken, som følger;

§ 17. STENGING FOR GRAVLEGGING

Med bakgrunn i gravplassforskriften § 5 annet avsnitt og gravplassloven § 3 første avsnitt er følgende områder stengt for gravlegging av både kister og urner;

Felt E, rad 04, 05, 06

Felt F, rad 03, 04, 05

Felt G, rad 03, 04, 05

Felt H, 1 grav: 01.H.05.001


Det gjøres oppmerksom på at det ikke kan kreves erstatning for rettigheter som faller bort som følge av permanent stenging for gravlegging, jfr. Gravplassforskriften § 5 fjerde avsnitt og §11 første avsnitt.

Forslag til ny Forskrift om gravplassvedtekter, Nesodden, Viken

Forslaget som er lagt ut til høring ligger her. Gjennomgang av endringene kommer frem under fanen <<Oppsummering av revisjoner>>

 

Forslag til høring_Forskrift om gravplassvedtekter Nesodden revisjon 2023.pdf

Kartutsnitt

BILDE 1 av kartutsnitt (gul merking)

Jfr §16 i revidert forslag: Forskrift om gravplassvedtekter, Nesodden kommune

Område beskrivelse:

Nesodden (01)

Felt A-H

 

BILDE 2 av kartutsnitt (oransj merking)

Jfr §17 i revidert forslag: Forskrift om gravplassvedtekter, Nesodden kommune

 

Område beskrivelse:

Nesodden (01)

Felt E, rad 04, 05, 06

Felt F, rad 03, 04, 05

Felt G, rad 03, 04, 05

Felt H, 1 grav: 01.H.05.001

 

BILDE 1:

BILDE 2:

 

Høringsinnspill

Høringsinnspill kan sendes til gravferd.nesodden@kirken.no, og merkes med «Høringsinnspill, gravplassvedtekter» innen 23. februar 2024.

Gravplassmyndighet vil behandle høringsinnspill, vedta endelig forskrift og sende alt samlet til regional gravplassmyndighet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, for endelig godkjenning. De innkomne høringsinnspillene vil legges ved, slik at disse også vil være synlig under saksbehandling hos Statsforvalteren.

Kunngjøring av endelig forskrift om gravplassvedtekter, Nesodden kommune

Endelig resultat av høringen (fastsetting av vedtaksendringene) vil bli kunngjort som forskrift på Lovdata. Det vil derfor ikke komme et særskilt brev til festerne i etterkant om de godkjente endringene.

Bakgrunnsinformasjon om støttemuren

Byggeteknisk og geoteknisk ekspertise er lagt grunn for det midlertidige sikringstiltaket som er blitt iverksatt, i påvente av totalrehabilitering om ca 20 år. Viken Fylkeskommune, Riksantikvaren, Borg bispedømme og Nesodden kirkelige fellesråd har hatt mulighet til å besiktige muren med fagekspertisen til stede for å drøfte ulike problemstillinger knyttet til støttemuren, middelalder gravplass og middelalder kirken.

Tiltaket er nå til behandling hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (regional gravplassmyndighet) for godkjenning.

Det er Nesodden kommune som har ansvar for prosjektledelse og gjennomføring, i tett dialog med gravplassmyndighet.

Når fredningstiden i området har utløpt, dvs i ca 2042, vil det være en egen prosess rundt rehabilitering av støttemuren. Fordi støttemuren er så stor, vil rehabiliteringsarbeidet reguleres ihht Gravplassloven §4, første avsnitt. I praksis betyr dette at både lokal gravplassmyndighet, kommunen og statsforvalteren skal gi tillatelse til endringene. Dessuten må finansiering fra kommunen være på plass, og gjeldende lov/forskrifter skal hensyntas (bl.a. Arbeidsmiljøloven §§ 2-1, 4-1 første ledd og 4-5 første ledd) og Gravplassforskrift § 12.)

Oppsummering av revisjoner i forskriften

Innledning – endring av navn, oppdatering av hjemler, oppdatering av paragrafer

Tidligere vedtatt versjon har overskrift «Vedtekter for gravplassene på Nesodden». Overskrift nå er «Forskrift om gravplassvedtekter, Nesodden kommune, Viken».

 

Aktuelle hjemler oppdatert

gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 3,

 •  § 8, § 14, § 21 og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) § 5 og § 15a. Informasjon om ikrafttredelse og godkjenning fra regional gravplassmyndighet

Vedtatt av Nesodden kirkelige fellesråd 19. oktober 2023; med endringer i innledende bestemmelser og overgang til bruk av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sitt mal for Forskrift om gravplassvedtekter.

Godkjent av …….. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ……. (dato)

 

Endringer i paragrafnumre og overskrifert, tilføyelser av nye paragrafer

Ved overgang til ny utforming, ved bruk av Statsforvalterens mal, har det skjedd endringer i paragrafnumre og overskrifter, og nye paragrafer har blitt føyet til.

Tidligere § 1 Kirkegårdstilhørighet heter nå § 4 Gravplasstilhørighet. Nye §§ 1-3 kommer ihht den nye malen. Øvrige paragrafer er blitt oppdatert med nummer/overskrift.

 

Endringer i teksten paragraf for paragraf;

Tidligere § 1 Kirkegårdstilhørighet heter nå § 4 Gravplasstilhørighet. Endringer i ordlyd for å tydeliggjøre absolutt krav. Det åpnes for dispensasjon i særlige tilfeller, se § 18.

Tidligere § 3 Feste av grav, nå § 6, første avsnitt siste setning, tilføyet tekst: og det tillates kun et gravminne per gravsted. Gravsteinen settes da på en av gravene og kan ikke midtstilles. Flytting av tekst som gjelder plantefelt til § 8 Plantefelt.

Tidligere § 5 Plantefelt, nå § 8, setning om at det er festers ansvar at gravminnet holdes vedlike i tråd med disse bestemmelsene, slettes, da det er dekket i gammel § 7 og ny § 10. Stell av grav, første setning: Enhver ansvarlig for frigrav eller festet grav har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvar for.

Tidligere § 7 Anonym og navnet minnelund er etter revisjon delt, § 11 Navnet minnelund og § 12 Anonym minnelund. § 15 Arbeid på gravplassene er tilføyet.

Tidligere § 8 Bårerom, ny § 13 Bårerom, endring i siste setningsledd som ikke endrer dagens praksis;

Fra: Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og begravelsesbyrået er ansvarlig.

Til: Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.

 

Nye paragrafer legges til i forskriftene for å tydeliggjøre de lokale bestemmelsene, hvorav;

§ 16 Omregulering til urnegraver

§ 17 Stenging for gravlegging

§ 18 Dispensasjon fra vedtektene

§ 19 Ikrafttredelse og opphevelse av eldre vedtekter

 

Begrunnelse for § 16 Omregulering til urnegraver:

All tidligere vedtatt omreguleringer til urnefelt samles for tydeliggjøring

·        Med bakgrunn i Gravplassforskriften § 5 andre avsnitt, gravstørrelse.

o   Felt A, B, C, D, E, F, G og H på Nesodden gravplass

·        Med bakgrunn i Gravplassforskrift § 8, høy grunnvannstand

o   Felt J og K på Nesodden gravplass kan bare brukes til gravlegging av urner

Det åpnes for dispensasjon fra §16 i særlige tilfeller, se § 18.

 

Begrunnelse for § 17 Stenging for gravlegging:

Med bakgrunn i Gravplassforskriften § 5 andre avsnitt, grunnvannstand, og Gravplassloven § 3, første avsnitt forvaltning av orden og verdighet, jfr rasfaren ved støttemuren, og påfølgende vedtak 73/2023.

 

Begrunnelse for § 18 Dispensasjon fra vedtektene:

Tydeliggjøring av dispensasjonsmuligheter. Søker skal ha gode grunner i særskilte tilfeller. Gravplassmyndighet kan innvilge dispensasjon. Søknaden behandles, og svar vil sendes ut (enkelt vedtak.) Ved et «nei»-svar, kan søker klage på avgjørelsen som vil behandles i fellesrådet. Dersom svaret opprettholdes, skal gravplassmyndighet sende klagen videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.  

 

Begrunnelse for § 19 Ikrafttredelse og opphevelse av eldre vedtekter

Dato for ikrafttredelse av ny forskrift legges inn når endelig godkjenning fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark foreligger. Økt sporbarhet og tydelighet.

Kirkevergens orientering til Formannskapet 17. jan 2024

Kirkevergens orientering til Formannskapet om endringer på gravplassen ved Nesodden kirke (utdrag), 17.januar 2024

Kirkevergen skal orientere om endringer på gravplassen ved Nesodden kirke. Målet er å legge frem en kompleks sak på en måte som kan forstås både av dere og av folk flest, og svare på eventuelle spørsmål medlemmer av formannskapet måtte ha.

Godt samarbeid

Det er viktig er med et solid samarbeid mellom fellesrådet og kommunen for å ivareta gravplassene, som har stor betydning for så mange. Når det gjelder roller i denne saken, er det slik:

 • Ifølge gravplassloven § 23 er Nesodden kirkelige fellesråd gravplassmyndigheten i Nesodden kommune.
 • Kommunen har ansvaret for selve driften av gravplassen, og dette håndteres gjennom et nært samarbeid med gravplassmyndigheten.

Rasfare på gravplassen

Det er rasfare på gravplassen ved støttemuren. Etter at den tidligere kommunedirektøren og ordføreren var på befaring ved gravplassen i 2022, bevilget kommunen midler til rehabilitering av støttemuren. Forberedende arbeid begynte i 2023, inkludert innhenting av faglige vurderinger og dokumentasjon av visuelle observasjoner om økning i utglidning og sandholdige fraksjoner mellom steinene.

Det viste seg at omfanget av arbeidet for å sikre muren i sin helhet ville være omfattende. Forbedring i grunnforholdene bak muren, inkludert drenering, er nødvendig. Hensyn til gravene og gravfreden på begge sidene av muren skal ivaretas. Her kommer gravplassforvaltningsansvar tydelig inn i bildet.

Type arbeider som skal gjøres for å forbedre grunnforholdene krever at noen graver på oversiden av muren som i dag er i bruk, ikke lenger kan brukes til gravlegging. For at totalrehabilitering vil kunne skje rundt 2042, kan ikke disse gravene benyttes for ny gravlegging. Dette skyldes at graver har en fredningstid på 20 år. Gravplassmyndigheten har derfor fattet vedtak om stenging for gravlegging på deler av feltene på oversiden av muren.

Det er 115 graver fordelt på radene nærmest murens toppside på felt E, F, G og H. Gravene i dette området teller 115. En som er ansvarlig for graven, kalles "fester". Av de 115 gravene er det 85 festeavtaler. Å stenge for gravlegging betyr at disse ikke får bruke graven de har et forhold til fra før.

Festerne fikk forhåndsvarsel om stenging for gravlegging i brevform i oktober 2023.

Orden og verdighet

Utglidning av steinblokkene i støttemuren mellom øvre felt E, F, G og H og nedre felt R og S skaper fare for ras. Jordras fra øvre felt til nedre felt må forhindres.

Derfor er det gravplassloven §3 første avsnitt som legges til grunn for kirkevergens totale vurdering av situasjonen med rasfare og sikkerhet; Gravplassmyndigheten har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

En midlertidig løsning er nå på plass og den mest utsatte delen av muren er sikret.

I høst ble det utarbeidet alternativer til midlertidige sikringstiltak foran den mest utsatte delen av muren og uten å berøre eksisterende graver og gravfreden. Den midlertidige løsningen som nå er satt opp for å forhindre at muren raser, er godkjent av vernemyndigheter, kirkelig fellesråd og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (regional gravplassmyndighet). Det skal innen to år utredes alternativer for ytterligere restaurering. Det vil så avgjøres hvilke løsninger som er best, basert på grundige faglige vurderinger og krav i lovverket. I vurderingene må det tas hensyn til både gravplassen, middelaldergrunnen og kirken.

Festere som er berørt av stenging for gravlegging - info:

Ting blir som de er, frem til 2042

Eksisterende graver vil stå i fred frem til fredningstiden har gått ut. Hvis festetiden utløper før 2042, vil det være mulig å forlenge festeavtalen, og gravene vil da være tilgjengelige for etterlatte helt frem til 2042. Festede graver kan likevel ikke brukes videre for ny gravlegging. Blir ikke feste fornyet, går graven tilbake til gravplassen.

Alternativer for flytting av grav

Det er en streng gravplasslovgivning som skal forvaltes. Det tilbys ikke flytting av en grav før det er nødvendig. Gravplassmyndigheten kan ikke tildele nye graver til de berørte festerne. Når er flytting av grav "nødvendig"? Først ved nytt dødsfall vil det være mulig med navneflytting. Det skjer ved tildeling av ny grav, og navn flyttes fra nåværende grav til ny grav. Gravminnet påføres navn og flyttes til ny grav. Det foretas på denne måten en "symbolsk flytting" av graven. Den opprinnelige graven går tilbake til gravplassen.

Fysisk flytting er strengt regulert i gravplasslovgivningen nasjonalt, men det er mulig å søke om fysisk flytting av en grav. Gravplassloven § 7, andre avsnitt, andre setning: Tillatelse kan bare gis dersom sterke grunner taler for flytting og det er fastsatt hvor ny gravlegging skal finne sted.

Kirkevergen har deltatt i møter med de som har anmodet om det. Det har kommet to søknader om fysisk flytting. Søknader vil behandles som enkeltvedtak etter at høringen er avsluttet og revisjonen av forskrift om gravplassvedtekter er godkjent av Statsforvalteren.

Hva skjer ca. anno 2042?

Når kalenderen viser 2042, vil det være en ny prosess med nødvendige godkjenninger før rehabilitering av muren kan skje. Gravplassmyndighet, kommunen, vernemyndighetene og Statsforvalteren blir involvert.

Dersom det oppdages beinrester under gravearbeider, vil disse behandles med respekt og verdighet og i tråd med gjeldende rutiner på gravplassen; de samles og graves ned igjen i forbindelse med sluttføring av arbeidet.

Etter at restaurering av muren er ferdig, vil området ikke brukes til nye gravlegginger, jfr. "permanent stenging". Stell og vedlikehold av fellesarealer på gravplassen utføres av gravplassarbeidere for å bevare orden og verdighet. Tilsåing av gressplen vil kunne inngå som en mulig løsning for området etterpå.

Høring – forslag til revidert forskrift om gravplassvedtekter, Nesodden kommune, Viken

Endringene på gravplassen har utløst en høring. Gravplassmyndigheten er opptatt av å få innspill fra kommunens innbyggere. Informasjon om høringen kan finnes på kommunens nettsider, inkludert lenker til høringsnotatet og hvordan man sender inn innspill. Kunngjøring publiseres både i Amta og Foreningsnytt. Høringsfristen er forlenget til 23. februar 2024.

Gravplassmyndigheten vil behandle høringsinnspill, vedta endelig forskrift og sende alt samlet til regional gravplassmyndighet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, for endelig godkjenning. De innkomne høringsinnspillene vil legges ved, slik at disse også vil være synlige under saksbehandling hos Statsforvalteren.

Når endringer i forskriften er vedtatt og godkjent vil de publiseres på Lovdata og på gravplassmyndighetens nettsider.

Kort oppsummering: 

 • Forvaltningsansvaret er pålagt gravplassmyndigheten, jfr "orden og verdighet".
 • Fellesrådet er gravplassmyndighet i Nesodden kommune.
 • Det er rasfare på gravplassen ved støttemuren. Kombinasjonen av grunnvannstand (pga dårlig drenering) og klimaendringer med perioder med mye nedbør har gjort situasjonen prekær.
 • Midlertidige sikringstiltak er gjennomført der muren var mest utsatt for ras. Det midlertidige tiltaket har en varighet på 2 år, iht. vedtaket fra Viken fylkeskommune jfr. kulturminneloven, fordi området er fredet. Kommunen må utrede om og hvordan støttemuren kan sikres på en annen måte frem til totalrehabilitering. Statsforvalteren har også godkjent den midlertidige løsningen.
 • For å utføre totalrehabilitering av støttemuren må fredningstiden på 20 år gå ut (anno 2042). Området ble stengt for gravlegging fordi ny gravlegging forlenger fredningstiden.
 • Konsekvensen av dette er at de som står ansvarlige for gravene i det stengte området mister sine rettigheter til å bruke graven etter at fredningstiden går ut. Det blir ingen fysiske inngrep i selve gravene før etter at fredningstiden har gått ut.
 • I 2042 vil det være nødvendig med nye godkjenninger før totalrehabilitering av støttemuren utføres.

Vil lytte til innbyggerne

Endringer på gravplassen kan vekke sterke følelser og gjøre sorgprosessen tyngre for de berørte. Kirkevergen har hatt samtaler og individuelle møter med de som har bedt om det, etter at forhåndsvarslingsbrev ble sendt.

Gravplassen er et sted for bearbeiding av sorg for de etterlatte. Derfor er det viktig for gravplassmyndigheten å lytte til alle berørte og gjøre et grundig arbeid med å ta vare på dette viktige minnestedet.

 

Endringslogg av høringsnotat

Publiseringsdato: 14. desember 2023.

Revidert: 12. januar 2024 (forlenget høringsfrist, kartutsnitt)

Revidert: 30. januar 2024 (lagt til: eget avsnitt for endringslogg)

Revidert: 30. januar 2024 (lagt til: Kirkevergens orientering til Formannskapet 17. jan 2024)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"