Gravferd

Mange følelser, og oppgaver, dukker opp i møte med død og gravferd. De nærmeste pårørende må i løpet av kort tid ta valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted.  I Bergen kommune er det Bergen kirkelige fellesråd som har ansvar for gravplassforvaltningen på vegne av alle innbyggerne. Det er Gravplassmyndigheten i Bergen som forvalter dette ansvaret og betjener alle byens innbyggere uavhengig av tros- og livssynstilknytning. Gravplassmyndigheten i Bergen yter service, informasjon og veiledning i forbindelse med det praktiske og administrative knyttet til gravferd og graver. For dem som ønsker gravferd i kirken, finner du mer informasjon om dette nedenfor.