Noere almetji rohkelassh

Jupmele! Rohkelibie veartenen aalkoe-almetji åvteste jïh dej staeries reaktah lïhtseginie dov redtesne årrodh.Voerkelh veartenen åvtehkidie jïh veartenen gærhkojde guktie sijhtieh aalkoe-almetji reaktah eevtjedh. Viehkehth gaajhkide jaahkoles almetjidie baakoejgujmie haedtiem jïh daaresjimmiem vuastalidh.

Jupmele! Rohkelibie saemiej åvteste. Vedtieh mijjese gaarkh jïh buerie ektievoeth. Årroeh mijjine aktine. Gijhtebe dov buerie vadtesi åvteste. Goltelh gosse dutnjien tjåarvobe jïh sjoehkedibie gosse ibie åajsoeh maam jiehtedh. Vaarjelh mijjem, mijjen barkojde jïh mijjen dajvide. Baajh mijjem guessine jïh vaarjelæjjine dov eatnamisnie årrodh.

Jupmele! Rohkelibie saemiej gïeli åvteste. Eevtjh gærhkojde jïh åålmegidie gïelide fraakas utnedh guktie dov bueriesaernie gaajhkine gïeline govloe. Gåhtjoeh almetjidie dov deanarinie sjïdtedh guktie mijjen leah hearrah, ööhpehtæjjah, diakovnh jïh tjoejehtæjjah gïeh maehtieh saemiestidh jïh saemien kultuvrem jïh vuekide daejrieh.

Jupmele! Vuesehth mijjese gaajhkem man åvteste maehtebe gijhtedh jïh mestie maehtebe aavoedidh. Gijhtebe beajjetji åavtoej åvteste jïh dov sjugniedimmien åvteste. Vuesehth mijjem guktie edtjebe sjugniedimmiem vaarjelidh. Mujhtehth mijjem guktie mijjen maadtoeh jieliejin destie maam datne eatnamistie vedtieji. Mujhtehth mijjem mijjen vuekide jïh jielemem nænnoestidh. Bïhkedh mijjem sinsitniem jååhkesjidh guktie mijjen jaahkoe raeffien baalkam åådtje.

Jupmele! Vedtieh mijjese vïssjelesvoetem guktie arhpebe dejtie gïeh jiermehth leah jïh guktie raeffesne jielebe dejgujmie gïeh tjaegrieh jïh guktie iehtsebe dejtie gïeh mijjem aassjoestieh jïh guktie hoksebe dejtie gïeh mijjem leajmoedieh. Vedtieh mijjese ïedtjem ov-reaktaj jïh væssjoen jïh slognestimmien vuestie barkedh. Vedtieh mijjese jiermieh guktie bahhasvoetem vuastalibie jïh guktie raeffiem jïh ektievoetem eevtjebe.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:
Haakon VII gate 5
9011 Tromsø

 

 

 

Postadresse:
Samisk kirkeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

kirken.no

 

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"