Medarbeiderundersøkelse 2023

Medarbeiderundersøkelse for hele Den norske kirke skal gjennomføres høsten 2023

Siden oppdateres med mer informasjon. 

Evaluering og resultat for 2021

Medarbeiderundersøkelse 2021 konkluderes etter en evaluering av hele prosessen og medarbeiderundersøkelse 2023 forbedres på bakgrunn av dette.

Hvordan evaluerte vi medarbeiderundersøkelsen 2021?

Det ble sendt ut et digitalt evalueringsskjema til kirkeverger, stiftsdirektører og personalsjefer i Den norske kirke. Styringsgruppen og arbeidsgruppen hadde evalueringsmøter i samarbeid med Rambøll. 

Tilbakemeldingen om den helhetlige prosessen har vært positiv. Ofte gjentatte tilbakemeldinger er hvor positivt det er med felles medarbeiderundersøkelse for hele kirken, at det i stor grad lyktes med god involvering, informasjon og fellesressurser, og at medarbeiderundersøkelsen skapte anledning til samtale og refleksjon sammen om arbeidsmiljøet og ønsket utvikling videre.

Evalueringene har også gitt konkrete og tydelige forbedringspunkter til prosessen. Det ble pekt på viktigheten av tydelig informasjon om at det er en hel prosess med fire faser og man får en rapport å jobbe med i enheten. Det at flere små fellesråd ikke kunne få utlevert egne rapporter var også uheldig og kriteriene om hvem kan besvare undersøkelsen vurderes for å kunne ivareta behovet til hele kirken.

Vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Styringsgruppen og arbeidsgruppen vil ta det med videre i arbeidet med medarbeiderundersøkelsen 2023.

Hvis du ønsker å lese mer om evalueringen, finner du den her:

 

Se resultatene fra undersøkelsen i 2021 her

Samlet resultat for hele Den norske kirke

 

Presentasjon av nasjonale resultat

Der presenterer Rambøll de første resultatene fra hele Den norske kirke. Gjennomgangen tar ca 26 minutter.

Kort om undersøkelsen 2021

 • Ble gjennomført 28. september til 15. oktober 2021
 • Konsulentselskapet Rambøll gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra Kirkerådet
 • Alle ansattes anonymitet er garantert ovenfor arbeidsgiver
 • Alle ansatte som jobber 30 % eller mer i Den norske kirke ble invitert til å svare
 • Ansatte mottok e-post med personlig lenke til spørreskjema
 • Tilgjengelig på bokmål, nynorsk og nordsamisk

Se spørsmål og svar, kontaktinformasjon og flere ressurser til arbeidet under videoen.

For ansatte i Den norske kirke

Medarbeiderundersøkelsen har som hensikt å få en samlet kartlegging av arbeidsmiljø for hele kirken og gjennomføres derfor for hele Den norske kirke. Den er utviklet i et samarbeid mellom Kirkerådet, Norges kirkevergelag, Nettverk for kirkelige fellesråd og KA. Kirkerådet er initiativtaker og står ansvarlig for undersøkelsen.

Klikk her for informasjon om styringsgruppen for arbeidet og her for informasjon om arbeidsgruppen for arbeidet.

Spørsmål og svar om undersøkelsen

Hvorfor gjennomfører Den norske kirke en slik undersøkelse?

• Arbeidsmiljølovens §1-1 sier at arbeidsgiver skal «sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon». Arbeidsgiver må sørge for at arbeidsmiljøloven blir overholdt. Du som arbeidstaker har både rett og plikt å medvirke til dette. Det er en felles interesse for alle at kirken som arbeidsplass er helsefremmende.

 

• En medarbeiderundersøkelse er et viktig verktøy for arbeidsmiljøutvikling. Du som er medarbeider får mulighet til å reflektere over situasjoner du befinner deg i, og komme med innspill om arbeidsområder der finnes et forbedringspotensial.

 

• Den norske kirke gjennomfører undersøkelsen for å kartlegge viktige forhold knyttet til din trivsel, engasjement og opplevde rammer for at du og dine kollegaer kan gjøre en god jobb. Undersøkelsen vil gi kirken informasjon som kan brukes til å videreføre styrker,og områder som kan forbedres og utvikles.

 

• Den norske kirke skal etterleve visjonen «Mer himmel på jord». Et velfungerende arbeidsmiljø er viktig for å realisere Den norske kirkens visjon og samfunnsoppdrag.

 

• For å få grunnlag for strategisk arbeid med arbeidsmiljø og organisasjonsutviklingstiltak.

Hvem skal svare på undersøkelsen?

Undersøkelsen går til alle som jobber i Den norske kirke i 30 % stilling eller mer.

Kriterier for deltakelse i undersøkelsen

 • Ansatte som har startet før 15.08.2021 og jobber i mer enn 30 % samlet stilling skal delta (ved en eller flere sokn/arbeidsplasser)
 • Midlertidige ansatte (pensjonister, vikarer o.l.) skal delta i undersøkelsen, gitt at de oppfyller kriteriene for deltakelse (eks. at de har over 30 % stilling)

Følgende inviteres ikke til å delta i undersøkelsen

 • Medarbeidere som ikke lenger arbeider i Den norske kirke eller har sluttdato før 27.09.2021
 • Ansatte som har lengre permisjoner og er helt fraværende i perioden hvor undersøkelsen gjennomføres (f.eks. lengre sykmeldinger og foreldrepermisjoner)
 • Korttidsvikarer
 • Deltidsansatte med mindre enn 30 % samlet stillingsprosent (ved en eller flere sokn/arbeidsplasser)
 • Frivillige

Når gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen skal gjennomføres og vil være åpen for besvarelse i perioden 28. september til 15. oktober 2021.

Er jeg anonym?

Medarbeiderundersøkelsen er anonym ovenfor arbeidsgiver. Det betyr at svarene blir behandlet konfidensielt av samarbeidspartner Rambøll.

Det lages ingen rapporter på grupper mindre enn fem svar, dermed vil anonymiteten være ivaretatt også for deg som jobber i et lite arbeidsmiljø. 

Det er valgt en metodikk hvor du som svarer er anonym ovenfor arbeidsgiver, fordi dette ofte gir mer presise og troverdige resultater. Grundige tilbakemeldinger fra medarbeidere vil hjelpe å identifisere utfordrende situasjoner og gi grunnlag for konkrete tiltak. 

Må jeg svare på alle spørsmålene i undersøkelsen?

Det er anbefalt å svare alle spørsmålene og utrykke sin mening. Det er likevel mulighet til å svare "Vet ikke/ønsker ikke svare" der det er aktuelt.

Hva er det viktig at jeg tenker på når jeg gjennomfører undersøkelsen?

Det er viktig at du leser spørsmålene nøye og svarer ærlig ut fra ditt perspektiv og situasjonen du befinner deg i. Svarene blir samlet inn og behandlet konfidensielt.

Hva slags spørsmål kan jeg forvente?

Medarbeiderundersøkelsen har spørsmål som i hovedsak berører følgende temaer:

•  trivsel på arbeidsstedet der du jobber
•  ledelsen
•  arbeidsprosesser
•  arbeidsmiljø og samarbeid
•  kompetanse og utvikling

I år vil det også være et viktig mål å kartlegge forhold som omhandler mobbing og trakassering. Derfor vil noen spørsmål i undersøkelsen handle om dette.

Hva kan jeg forvente av spørsmål om mobbing og trakassering?

Den norske kirke har nulltoleranse for trakassering og mobbing. Spørsmål om trakassering, som er med i årets undersøkelse, er ikke en del av den ordinære medarbeiderundersøkelsen. Det tas likevel med noen spørsmål om dette, slik at kirken kan få et overordnet bilde av omfanget av mobbing og trakassering.

Hva slags spørsmål vil bli stilt om mobbing og trakassering?

Spørsmålene kommer til å handle om du har opplevd trakassering eller mobbing. Spørsmål vil også handle om varslingsrutiner/varslingskanaler.

Hvordan skal informasjonen som innhentes på mobbing og trakassering følges opp?

Spørsmålene rundt trakassering vil få en annen oppfølging enn de øvrige spørsmålene i medarbeiderundersøkelsen. Ledelsen har et særskilt ansvar for å følge opp resultatene, og bruke disse inn i innretting og frekvens på de arbeidet som allerede er i igangsatt for å forebygge trakassering i Den norske kirke.

Hvordan skal jeg svare om arbeidsmiljøet under pandemien?

Det anbefales at du svarer ut i fra hva som har vært typisk for deg i løpet av pandemien.

Forholdene vil over en såpass lang periode opplagt kunne variere, men det er naturlig å svare ut fra det som du tenker er mest dekkende.

Hvilke metoder brukes i undersøkelsen?

Medarbeiderundersøkelsen er ikke bare en måling. Undersøkelsen er forankret hos ledelsen i Den norske kirke og arbeidsmiljøutvalget i rettssubjektet Den norske kirke, og gjennomføres i samarbeid med konsulentselskapet Rambøll. Spørreskjema, metoder for data innsamling og analyse er forskningsbasert og godt vitenskapelig dokumentert.

Undersøkelsen gjennomføres som en konfidensiell spørreundersøkelse hvor det både lages lokale rapporter og aggregerte rapporter på overordnede nivå. Alle besvarelser teller likt, og det gjøres ingen vektig av resultatene. Rapporter vil derfor vise situasjonen slik den ser ut for ansatte som har besvart undersøkelsen.

Spørreskjemaet baserer seg på Rambølls kjernemodell for medarbeiderundersøkelser. Modellen tar utgangspunkt i sentral arbeidsmiljøforskning og norsk arbeidsmiljølov. Spørsmålsbatteri har gjennomgått en grundig valideringsprosess, både i forbindelse med tidligere medarbeiderundersøkelser i Den norske kirke, og på større datagrunnlag. Det er gjort noen tilpasninger i undersøkelsen for å fange opp særtrekk som er spesielle for Den norske kirke.

Hvordan brukes undersøkelsen for videre utvikling?

Medarbeiderundersøkelsen er et viktig verktøy for å sikre et godt arbeidsmiljø og utvikle Den norske kirke. Undersøkelsen skal gi et overordnet bilde av hvordan ansatte opplever viktige sider ved sin jobb, på tvers av hele Den norske kirke. Dette er viktig informasjon i sentralt arbeidet med å arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling.

Undersøkelsen skal ikke bare gi et overordnet bilde, den kan også brukes til å skape lokale utviklingsprosesser. Gitt at det tilstrekkelig antall svar (5 svar) vil også lokale enheter få sine egne rapporter, som kan brukes til å initiere lokale utviklingsprosesser. Se egen ressursside for leder for mer informasjon om hvordan man lokalt kan følge opp resultatene fra undersøkelsen.  

Jeg har ikke mottatt undersøkelsen, hva gjør jeg?

Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen, kan det være flere årsaker til det:

1. Oppfyller du kriteriene?

Ikke alle oppfyller kriteriene for deltakelse i årets undersøkelse, nedenfor følger kriterieliste for deltakelse, og hvem som ikke inviteres til å delta.

Inviteres til å delta:

 • Ansatte som har startet før 15.08.2021 og jobber i mer enn 30 % samlet stilling (ved en eller flere sokn/arbeidsplasser skal delta
 • Midlertidige ansatte (pensjonister og vikarer o.l.) skal delta i undersøkelsen, gitt at de oppfyller kriteriene (stillingsprosent, lengde på vikariat etc.)

Inviteres ikke:

 • Medarbeidere som ikke lenger arbeider i Den norske kirke eller har sluttdato før 27.09.2021
 • Ansatte som har lengre permisjoner og er helt fraværende i perioden hvor undersøkelsen gjennomføres (f.eks. lengre sykmeldinger og foreldrepermisjoner)
 • Korttidsvikarer
 • Deltidsansatte med mindre enn 30 % samlet stillingsprosent (ved en eller flere sokn/arbeidsplasser)
 • Frivillige
 • Barnehageansatte

Dersom du ikke oppfyller kriteriene for å delta, er dette trolig årsaken til at du ikke har mottatt undersøkelsen.

2. Har du sett i søppelpost på e-posten?

Det hender at e-post fra ukjente avsendere havner i søppelpost. Undersøk derfor gjerne om e-posten kan ha havnet i Spam/Søppelpost.

3. Har du ikke e-postadresse?

Dersom du ikke har e-postadresse, skal det være mulig å svare på undersøkelsen på alternativ måte: brev med kode.

Kontakt kirkeverge i ditt fellesråd for å få mer informasjon om hvordan du kan svare på undersøkelsen.

4. Stemmer ingen av alternativene over?

Dersom du har en e-postadresse og oppfyller kriteriene for deltakelse ber vi deg om å ta kontakt med vår leverandør Rambøll på e-post: skjemasupport@ramboll.com eller tlf +47 40 90 33 00, så kan de hjelpe deg videre.

 

-

Kontakt