Veiledning i bruk av egenmeldt fravær til arbeidstaker

 

Ved egen sykdom

Egenmelding kan ikke benyttes før arbeidstaker har vært ansatt i to måneder.

 

Melding om sykefravær

Arbeidstaker har plikt til å gi arbeidsstedet melding om sykefraværet så tidlig som mulig første fraværsdag. Arbeidstaker skal gi beskjed  hvor mange dager som antaes brukt.(Se melding om fravær til prosten)

 

Antall egenmeldingsdager

-         Avtalen gir vår virksomhet mulighet til uttak av 24 egenmeldingsdager over en periode på 12 måneder.

-         Hver arbeidstaker har rett til å ta inntill 8 dagers sammenhengende egenmeldt sykefravær. Har du brukt 8 egenmeldingsdager (sammenhengende eller enkelte dager), må du være arbeidsfør i 16 kalenderdager før egenmelding kan benyttes igjen etter siste bruk av egenmelding.

-         Ved uttak av egenmeldingsdager regnes fridagene inn i egenmeldingsperioden.

Eks: Tar du ut 4 egenmeldingsdager og starter mandag, men har fri tirsdag regnes denne inn i egenmeldingsperioden.

 

Egenmelding kan ikke benyttes når:

-    Etter en sykemelding kan ikke egenmelding benyttes før du har gjenopptatt arbeidet og vært arbeidsfør i 16 sammenhengende kalenderdager.

-         Du kan ikke bruke egenmelding ved sykdom i ferien, da kreves legeerklæring. Er du arbeidsufør minst seks virkedager kan du kreve disse feriedagene utsatt, og eventuellt gis som ny ferie senere i ferieåret.             

-         Ved studiepermisjoner kan ikke egenmeldt fravær benyttes.

 

Sykemelding fra lege

     -     Sykemelding fra lege må foreligge fra den første dagen arbeidstakeren skulle vært i arbeid etter egenmeldingsperiodens utløp.

 

Ved barns og barnepassers sykdom

-         Retten til fri gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 år (18 år for kronisk   sykt/funksjonshemmet barn).

-         Retten til fri er begrenset til 10 dager pr. kalenderår (20 dager for enslige forsørgere). Har du omsorg for 3 barn eller flere under 12 år er retten til fri begrenset til 15 dager pr.år (30 dager for enslige forsørgere).

-         Arbeidstakere som har sykt barn/syk barnepasser kan benytte egenmelding overfor

arbeidsgiver når arbeidsforholdet har vart i mer enn14 dager. Egenmelding kan benyttes for inntill 3 dager om gangen. Fra og meg den fjerde kalenderdag må arbeidstaker legge frem legeerklæring for barnet eller barnepasser.

-         Retten til permisjon kan fratas dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å tro at

     omsorgspenger er krevd uten at fraværet skyldes barn eller barnepassers sykdom.

 

Tap av egenmeldingsretten

Ved misstanke om misbruk av engemeldingsretten, kan arbeidsgiveren bestemme at arbeidstakeren ved fremtidig sykefravær skal levere sykemelding fra lege fra første fraværsdag.

 

Ta kopi av skjema og sendes tjenestevei til biskopen

 

Bispedømmet ønsker økt bruk av egenmeldt fravær for å senke langtidsfraværet!