Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Kirkeleksikon fra A til Å

Kirkeleksikonet omfatter blant annet navn og begreper knyttet til Bibelen. Det meste av det stoffet er etter avtale hentet fra Den store familiebibelen, Bind 2 (Oslo: Kunnskapsforlaget, 2003).
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Ø Å

G

 • :: Gabbata
  • (hebr. ‘helleplassen’). Stedet der Pilatus’ dommersete var plassert (Joh 19,13).
 • :: Gabriel
  • Navn på engel (Dan 8,16; Luk 1,19.26). Ble i apokalyptisk litteratur og kirkelig tradisjon regnet som (?) erkeengel. Hans funksjon er oftest budbringer eller fortolker av drømmer.
 • :: Gad
  • Bibelsk mannsnavn. 1) Jakobs første sønn med Silpa, Leas trellkvinne (1 Mos 35,26). En av Israels tolv stamfedre/stammer. Gads etterkommere fikk tildelt landområdet øst for Jordan, like nord for Dødehavet (Jos 13,8). 2) Profet på Davids tid (2 Sam 24,11ff).
 • :: galaterbrevet
  • Paulus brev til menigheten i Galatia. Brevet hører med til skriftene i Det nye testamente.
 • :: galaterne, Paulus’ brev til
  • Paulus’ brev til menighetene i (?) Galatia ble trolig skrevet en gang mellom år 50–55. Det er Paulus’ mest polemiske brev, der han argumenterer mot den oppfatning at kristne må omskjæres og holde Moseloven. Denne oppfatningen var blitt hevdet i menighetene etter at Paulus hadde grunnlagt dem (jf. Gal 5,2ff; 6,12f). I Galaterbrevet betoner Paulus at mennesket blir rettferdiggjort av tro, uavhengig av lovgjerninger (2,16). Det er Guds løfter og ikke Loven som har prioritet (3,15ff). Sentralt i brevet står også omtalen av den kristnes frihet fra Moseloven (5,1–15).
 • :: Galatia
  • Navn både på et etnisk kongedømme og en romersk provins i Lilleasia. Det er usikkert hvilket område Paulus’ brev til galaterne er adressert til. På sin første misjonsreise besøkte han imidlertid flere byer i provinsen Galatia: Antiokia, Ikonium, Lystra og Derbe (Apg 13–14). Mest sannsynlig er det disse Paulus skriver til.
 • :: Galilea
  • Berglendt område nord i Israel, vest for Gennesaret-sjøen. Svarer til Sebulons og Naftalis områder. Området kalles ‘hedningenes Galilea’ (Matt 4,15) fordi mange ikke-jøder hadde bosatt seg der (Jes 9,1). Store deler av Jesu offentlige virke foregikk i Galilea; han kunne derfor kalles galileer (Luk 23,6; jf. Matt 26,69).
 • :: Gamaliel
  • Jødisk skriftlærd og fariseer. Omtalt som Paulus’ lærer (Apg 22,3). Holder en tale i Rådet der han maner til varsomhet i behandlingen av apostlene (Apg 5,35–39). Også kjent fra (?) Talmud.
 • :: gammelkatolikker
  • katolikker som avviser pavens ufeilbarlighet (se ex cathedra) og som organiserte seg som egen kirke i 1872.
 • :: Garisim
  • Fjell i Samaria. På dette fjellet hadde samaritanerne sitt eget tempel; dette ble ødelagt av jødene i 129 f.Kr. I Jesu samtale med den samaritanske kvinne henvises det til dette fjellet (Joh 4,20).
 • :: Gasa
  • Kanaaneisk handelsby på den sørlig delen av kystsletten. Senere den viktigste av filisterbyene (Jos 13,3). Profetene kom med domsord mot Gasa (Am 1,6f; Sef 2,4).
 • :: Gat
  • By på kystsletten øst for Asjkalon. En av de fem store filisterbyene (Dom 13,3). Kjempen Goliat kom derfra (1 Sam 17,4).
 • :: Gehenna
  • (gr.). Ordet er avledet av det hebr. Ge Hinnóm, (?) Hinnoms dal, dalføre vest og sør for Jerusalem. Her ble barn ofret til avguden (?) Molok. Pga. denne avskyelige praksisen kom Gehenna i senere jødedom og i NT til å bli navnet på endetidens straffested. I den norske bibeloversettelsen er ordet oversatt med ‘helvete’ (jf. Mark 9,43.45.47; Luk 12,5).
 • :: Genesis
  • (gr. opphavet) Navn på 1. Mosebok, som forteller om verdens opprinnelse.
 • :: Gennesaret-sjøen
  • Innsjø i Galilea; også kalt Galilea-sjøen og Tiberias-sjøen (Joh 6,1). Store deler av Jesu offentlige virke fant sted i området rundt denne sjøen. Han var bosatt i Kapernaum på nordvestsiden av sjøen (Matt 4,13).
 • :: Getsemane
  • En hage på Oljeberget (Matt 26,36). Dit gikk Jesus med disiplene for å be; det var der han ble arrestert.
 • :: Gibea
  • Flere steder i GT har dette navnet. Viktigst er en by i Benjamins område, nord for Jerusalem. Hjemstedet til Saul (1 Sam 10,26).
 • :: Gibeon
  • By nordvest for Jerusalem; opprinnelig bebodd av hevitter som sluttet fred med israelittene (Jos 11,19). Ifølge Jos 10,12f stod solen stille over denne byen. Det var en stor offerhaug i Gibeon, der også kong Salomo bar fram offer (1 Kong 3,4).
 • :: Gideon
  • Dommer i Israel (Dom 6–8). Også kalt Jerubba’al (Dom 6,32). Han ba om et tegn før han gikk til kamp mot midjanittene, og seiret over dem med en hær på tre hundre mann (Dom 6,36ff).
 • :: Gihon-kilden
  • Kilde i Kedron-dalen, like utenfor Jerusalem. En tunnel fra kilden førte vann opp i byen (2 Kong 20,20; 2 Krøn 32,30).
 • :: Gilead
  • 1) Område i Østjordanlandet, delt i to av Jabbok-elven. Den sørlige delen tilhørte Gads stamme; den nordlige tilhørte Manasse. Gilead var kjent for sine gode beiteområder (Høys 4,1). 2) Gammeltestamentlig mannsnavn.
 • :: Gilgal
  • Flere steder omtalt i GT har dette navnet. Det viktigste er det gamle kultstedet sør i Jordan-dalen, nær Jeriko. Her slo israelittene leir etter at de hadde gått over Jordan-elven på vei inn i det lovede land (Jos 4,19). Saul ble salvet til konge her (1 Sam 11,14f). Et viktig religiøst og politisk sentrum fram til kongetiden.
 • :: gnostisisme
  • (gr. innsikt, kunnskap) en religiøs bevegelse som vokste fram i de første århundrer. Gnostikerne hadde en dualistisk virkelighetsoppfatning, og de ble aktivt bekjempet av den eldste kristne kirke. (se dualisme)
 • :: Golgata
  • Stedet der Jesus ble korsfestet, rett utenfor Jerusalems bymur. Navnet betyr på hebraisk ‘Hodeskallen’ (Joh 19,17).
 • :: Goliat
  • En filisterkjempe fra Gat som utfordret israelittene til tvekamp. Han ble drept av den unge David som bare var utstyrt med en slynge (1 Sam 17). En annen tradisjon om Goliats død er gjengitt i 2 Sam 21,19.
 • :: Gomorra
  • (->) Sodoma.
 • :: grekere
  • (gr. hellenoi). Etter jødisk oppfatning kan alle mennesker inndeles i to kategorier: jøder og hedninger, dvs. ikke-jøder. Den siste gruppen blir i NT ofte kalt ‘grekere’ (jf. Joh 7,35; Rom 1,16; Gal 3,28). Dette har sammenheng med at gresk var det rådende språk i omverdenen.
 • :: Gud
  • overmenneskelig vesen, finnes i alle religioner og kulturer. Noen religioner holder seg til én gud (monoteisme) andre har flere guder (polyteisme).
   I kristendommen er Gud et vesen, og samtidig tre personer: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Den dypeste mening med livet er for et menneske å leve i fellesskap med Gud. Av Gud ble mennesket skapt til fellesskap med Ham, men ved syndefallet, d.e. menneskets opprør mot Gud, ble dette fellesskapet brutt. For igjen å kunne ha samfunn med menneskene, sendte Gud sin egen Sønn, Jesus Kristus til jorden. Jesu oppgave var å leve et liv uten synd, og samtidig dø for alle menneskers synder. Ved sitt liv, sin død og sin oppstandelse gjenopprettet Jesus den kontakt mellom Gud og menneskers som ble brutt ved syndefallet. Denne gudsrelasjon kan mennesket ta imot ved tro på Jesus. Gud fremstår i kristendommen altså både som skaper og som frelser, en personlig gud som ønsker fellesskap med sine skapninger.

 • :: gudfryktige
  • Vanlig betegnelse på hedninger som sympatiserte med jødedommen uten å bli (->) proselytter. Deres sympati kunne komme til uttrykk ved økonomisk støtte (jf. Luk 7,1–5), ved tro på jødenes Gud (Apg 10,1f), ved overholdelse av deler av Moseloven el. ved jevnlig tilstedeværelse i synagogen. De greske termene som kan gjengis med ‘gudfryktig’ er i den norske bibeloversettelsen som oftest oversatt med ‘de som trodde på jødenes Gud’ el. lign. (Apg 13,43.50; 16,14; 17,4.17; 18,7), bare unntaksvis med ‘gudfryktig’ (Apg 10,22). På sine misjonsreiser støtte Paulus ofte på disse i synagogene, og mange av dem kom til tro. De har åpenbart spilt en viktig rolle i grunnleggelsen av mange kristne menigheter omkring i Romerriket.
 • :: Guds rike
  • Et hovedbegrep i Jesu forkynnelse (Mark 1,15), synonymt med ‘himmelriket’ (jf. Matt 19,23–24). Matteus foretrekker ‘himmelriket’, trolig pga. den jødiske praksis å omskrive Guds (?) navn; man bruker ordet ‘himmelen’ i stedet for ‘Gud’ (jf. Luk 15,21). I noen tekster legges det vekt på Guds rike som noe nærværende (jf. Matt 12,28); det er frelsestidens krefter som gjør seg gjeldende her og nå. I andre tekster omtales Guds rike primært som noe eskatologisk (Luk 21,31; 22,18), noe man i fremtiden skal ‘gå inn i’, ‘sitte til bords i’ osv. (Luk 13,28f; Matt 7,21). Guds rike fremstår da som selve frelsesriket, og kan omtales synonymt med det å ‘arve evig liv’ eller å ‘bli frelst’ (jf. Mark 10,17.23.26). Det heter også at Guds rike er en frelsesgave som må tas imot her i tiden for at man i fremtiden skal komme inn i det (Mark 10,15).
 • :: Gudstjeneste
  • Da Gud skapte mennesket, skapte han oss forskjellige. Men en ting fikk alle: sosial avhengighet. Derfor er det å gå på gudstjeneste en veldig viktig ting for en kristen. Å være kristen er noe man er i fellesskap med andre.

   Men hva er en gudstjeneste? Er det salmebok og orgel, eller er det gospel, dansende pastorer og hæla i taket? Gudstjenester verden over har uttallige former. Noen steder er det salmer fra middelalderen, andre steder hip-hop, og noen steder begge deler på samme gudstjeneste. Det er ikke musikken som avgjør. Gudstjeneste er ikke en bestemt form.

   Les mer om gudstjenesten.

 • :: guru
  • religiøs lærer i indisk religion.