Innhold
Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo

Den norske kirkes Lærenemnd

Pb. 799 Sentrum, 0106 Oslo
T 23 08 12 00. Telefaks 23 08 12 01

Leder: Leder velges når konstituerende møte i den nye nemnda holdes.

Den norske kirkes lærenemnd ble opprettet ved kongelig resolusjon 19. febr. 1988. Lærenemnda er et selvstendig sakkyndig organ som etter anmodning gir uttalelse i saker som gjelder den evangelisk-lutherske lære.

Læresak kan alltid reises av Kongen. Læresak mot prester og kateketer kan reises av biskopen i det bispedømme hvor vedkommende gjør tjeneste. I andre saker enn tjenestesaker og tilsettingssaker kan også Kirkemøtet anmode om uttalelse fra lærenemnda.

Medlemmer i lærenemnda fra 2010: Alle tjenestegjørende biskoper. Tre teologisk sakkyndige oppnevnt av de tre teologiske fakulteter.
To teologisk sakkyndige valgt av Kirkemøtet for inntil fire år fra 2010: Harald Hegstad, MF og Ulla Schmidt, KIFO. Fire leke medlemmer valgt av Kirkemøtet for inntil fire år fra 2010: Jofrid Myhre, Ådne Berge, Elsa Skarbøvik og Jenny Skumsnes Moe