Innhold
Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Mellomkirkelig råd

Rådhusgata 1-3
Pb. 799 Sentrum, 0106 Oslo
T 23 08 12 00, faks 23 08 12 01
Leder: Erling J. Pettersen
Generalsekretær: Berit Hagen Agøy
Tlf.: 23 08 12 70
E-post: berit.hagen.agoy@kirken.no


Mellomkirkelig råds oppgaver

Mellomkirkelig råd som i 1984 ble direkte underlagt Kirkemøtet, har felles sekretariat med Kirkerådet. Rådet har som oppgave å samordne og fremme kontakten mellom Den norske kirke og utenlandske kirker, og å ivareta forbindelsen med de internasjonale kirkelige organer hvor Den norske kirke er medlem: Det lutherske verdensforbund, Kirkenes verdensråd, Konferansen av Europeiske Kirker, Leuenberg kirkefellesskap og Churches Committee on Migrants in Europe. En har videre ansvar for å samordne og fremme Den norske kirkes kontakt med andre kirker i Norge, ved teologiske samtaler og praktisk samarbeid. Rådet ivaretar Den norske kirkes medlemsskap i Norges kristne råd. Rådet tar også opp aktuelle internasjonale spørsmål for kirken.

Mellomkirkelig råds medlemmer (2012-2015)

Erling J. Pettersen, (leder),
Leif Christian Andersen, Stavanger
Marianne H. Brekken, Møre   
Eleanor Brenna, Hamar
Kjetil Drangsholt, Agder og Telemark
Kjell Nordstokke, Oslo                  
Cathrine Halstensen, Bjørgvin     
Hilde Nygaard Ihle, Tunsberg                  
Oddhild Klevberg, Nord-Hålogaland
Kristine Sandmæl, Sør-Hålogaland     
Andreas Henriksen Aarflot, Borg
Ann Mari Aas, Nidaros
Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp,
Helga Haugland Byfuglien, medlem av Rådet i LVF,
Jenny Skumsnes Moe, medlem av Rådet i LVF,
I tillegg møter Stephanie Dietrich (leder av Teologisk nemnd) og Kjetil Fretheim (leder av Komiteen for internasjonale spørsmål).

Mellomkirkelig råd arbeider gjennom rådets møter, som finner sted tre ganger årlig, arbeidsutvalget som møter 3-4 ganger i året, og gjennom to fagnemnder: Teologisk nemnd (TN) og Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP). Rådet står ansvarlig for stipendie- og utvekslingstjenesten for Kirkenes verdensråd og Det lutherske verdensforbund.


TEOLOGISK NEMND (TN):
Stephanie Dietrich (førsteamanuensis, Diakonhjemmet) (leder)
Knut Alfsvåg (førsteamanuensis, Misjonshøgskolen),
Vidar Mæland Bakke (pastor i Stavanger International Church),
Hallgeir Elstad (professor TF),
Kristin Graff-Kallevåg (stipendiat, Menighetsfakultetet)
Svein Granerud (leder av Normisjon i Norge),
Gunnar Haaland (førsteamanuensis, HiO),
Vidar Haanes (professor/rektor, MF)
Idar Kjølsvik (førsteamanuensis, HiNT),
Oddbjørn Leirvik (professor, TF)
Kjersti Gautestad Norheim (menighetsprest)
Helen Storelv Rabone med vara Øystein Gjerdrum (foreslått av Samisk kirkeråd),
Ulla Schmidt, (forsker og professor II, TF),
Atle Sommerfeldt (biskop oppnevnt av Bispemøtet)

Observatører:
Fra Metodistkirken: Lars-Erik Nordby, forstander, Stiftelsen Betanien. Oslo Fra Frikirken: Terje Solberg, synodesekretær og daglig leder i Frikirken.

Beate Fagerli er nemndas sekretær.


KOMITEEN FOR INTERNASJONALE SPØRSMÅL (KISP):
Kjetil Fretheim (leder)
Arnhild Helgesen
Johan Hindahl
Jorunn Jernsletten
Iver B. Neumann
Inger Anne Marie Pulk
Eilert Rostrup
Bjørg Sandkjær
Tom Sverre Tomren
Jens Aas-Hansen

Observatør fra KUI: Kari Jordheim
Observatør fra Norges Kristne Råd: Tor Kristian Birkeland


KONTAKTGRUPPE MED ISLAMSK RÅD
Mellomkirkelig råd har oppnevnt disse som Den norske kirkes medlemmer av kontaktgruppen mellom Den norske kirke og Islamsk Råd Norge (IRN):
Jan Opsal, dosent ved MHS, Stavanger
Anne Hege Grung, forsker ved UiO, Oslo
Knut Kittelsaa, sokneprest i Bakklandet mgh., Trondheim
Line Marie Onsrud, lærer ved Oslo Handelsgymnas
Sunniva Gylver, sokneprest i Kampen mgh., Oslo
Olav Dag Hauge, domprost i Oslo
Hanna Barth Hake, menighetsforvalter, Oslo
Kirkelig Dialogsenters daglige leder
Mellomkirkelig råds generalsekretær
Varamann: Oddbjørn Leirvik
Observatør fra Kirkens Nødhjelp: Arne Sæverås
Observatører fra Norges kristne råd: Ørnulf Steen og Nora Stene Preston.

Sven Thore Kloster er kontaktgruppas sekretær


KONTAKTGRUPPE MED DET MOSAISKE TROSSAMFUNN
Mellomkirkelig råd har oppnevnt disse som Den norske kirkes medlemmer av kontaktgruppen mellom Det Mosaiske Trossamfunn og Den norske kirke:
Olav Elgvin
Jorunn Andestad Langmoen
Oskar Skarsaune
Jorun Elisabeth Berstad Weyde
Generalsekretær i Mellomkirkelig råd

Sven Thore Kloster er kontaktgruppas sekretær